رمز و راز تاسوعا:

پیدا کردن یکصد دوست

معجزه نیست

معجزه

پیدا کردن تنها یک دوست است

که در کنار شما بایستد

حتی زمانیکه صدها نفرعلیه شما صف کشیده اند

👌👌👌👌