خوشگل باش👈🏻اما فیک نباش

خوشتیپ باش👈🏻اما جلف نباش

مغرور باش👈🏻اما سگ نباش

مشتی باش👈🏻اما شاخ نباش

سلطان دلها باش👈🏻اما دل نشکون

بزار همه عاشقت باشن👈🏻اما تو عاشق یکی باش

خواسته همه باش👈🏻اما هر کسیو نخواه

پله بساز👈🏻اما از کسی بالا نرو

بالا باش👈🏻اما چشمت به بالا سری باشه

دورت و شلوغ کن👈🏻اما تو شلوغیا خودتو گم نکن

کسی باش که واست دعوا کنن

نه کسی که بهش بگن واسم دعوا کن

ادعات نشه👈🏻اما کسی باش که اونا که ادعاشون میشه جلوت خم و راست بشن

خودت باش دیگران به اندازه کافی هستن👌🏻👌🏻