هیچی به اندازه ی یه لیوان چای

نمیتونه حالِ آدمُ خـوب کنه...

مخصوصا از اونایی که عطـر دارن!

مزه یِ قدیما رو میدن

مزه یِ چایی هایِ مادر بزرگا...

هیچی به اندازه یِ یه لیوان چایِ ترجیحا با نبات، نمیتونه دل دردِ خاطره هآرو خوب کنه...

یادِ آدم بدایِ زندگیتُ بشـوره و ببره...

روحِ سردِتُ گرم کنه...

مطمئنم

کاشفِ چای

یه آدمی بـوده

که یه خاطره هایی

بَــد بازی میکـردن با روحش...