بعضی روزها، آدم دلش یک معجزه می خواهد،

معجزه‌ای شبیه به باران

معجزه‌ای شبیه به یک خیابان

که از آنسویش یک نفر بیاید

و هوایِ خوبِ خیابان را به خانه ات بیاورد..

یا بگذارید اینطور بگویم ؛

بعضی روزها آدم دلش

یک نفر را می خواهد که از آنسویِ خیابان با باران بیاید ،

با باران بنشیند و چکه چکه حالِ تو را خوب کند‌.

🦋