🌸🍃🌼🍃🌸🍃🌼

💫

اگر با دلت ،

چیزی یا کسی را دوست داری ؛

زیاد جدی نگیر ،

چون ارزشی ندارد ؛

زیرا کار دل دوست داشتن است .

همانند چشم ، که کارش دیدن است .

اما ؛

اگر روزی

با عقلت کسی را دوست داشتی ؛

اگرعقلت عاشق شد ،

بدان که چیزی را تجربه میکنی ؛

که اسمش عشق است ...

#افلاطون

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

🌸🍃🌼🍃🌸🍃🌼