رویاهایِ هر آدمی

حقیقی ترین تکه ی اوست.

(خیالم یک نفس از رویای تو خالی نیست!)

رازی را با تو می خواهم بگویم!

جهان های ِ دیگری وجود دارند

که رویاها

نشسته اند با فنجانی کهکشان در دست

و ما را تصور میکنند!

فقط کافی ست یک لحظه ی مشترک

همزمان در خیال ِ هم باشیم...

آنوقت تو هم با من هم عقیده خواهی بود

که رویاهای هر آدمی،

حقیقی ترین تکه ی اوست...

("خیالم" یک نفس از رویایِ تو خالی نیست)...

🌸🌸🌸👌👌👌