خنکای صبح پاییزی

همراه بامهربانی رانفس بکش🍃🍁

گوش کن صدای بال فرشتگان رامیشنوی

امروز،روزتوست🍃🍁

زیرسایبان رحمت خدابایست🍃🍁 فرشتگان

نویدروزی زیبارابرایت آورده‌اند🍃🍁

@bsmsq

  دانلود ویدئو