با تمسخر از بابا بزرگم پرسیدم ..!

بابا بزرگ؛ آخه شما چطوری زندگی می کردین!؟🤔

نه تکنولوژیی؛

نه هواپیمایی؛

نه ماشینی؛

نه کامپیوتری و نه موبایلی ..!

گفت:

همونطوری که شما الان زندگی می کنین ..!

نه نمازی

نه عبادتی

نه تربیتی.. نه اخلاقی ..! نه ادبی...

نه احترامی

نه شعوری...

😐😐

ینی له شدم...😱😱😂😂

💦Channel: @bsmsq 💯

💕💎🔱💎🔱💎🔱💕