وقتی خونه باباتی، میگن بزار بری خونه شوهر بعد هر غلطی خواستی بکن، وقتی هم اومدی خونه شوهر میگه فکر کردی خونه باباته که هر غلطی بکنی؟

لطفا مسوولان رسیدگی کنند ما کجا غلطامونو بکنیم

(انجمن زنان مظلوم😁)😂😂😂

@bsmsq