🌺🍃 *الهی* 🎀

*در این صبح زیبا*

🌸🍃 *بہ زندڪَیماڹ سرسبزے*

*وخرمی ببخش*

🌺🍃 *از نعمتهاے بیڪرانت*

*سیرابماڹ ڪڹ*

🌹🍃 *به قلبمان مهربانی*

*به روحمان آرامش*

*به زندگیمان محبت*

🌺🍃 *آمین* 🍃🌹

🍃 سلام صبتون بخیر🍃🌹

@bsmsq