عصر که میشه
تموم جهان و قدم بزنی
کنارکسی که..
تموم حواستو پرت خودش کرده
یه فنجون محبت دم کنی
و ازیاد ببری تمومِ ن

عصر که میشه

تموم جهان و قدم بزنی

کنارکسی که..

تموم حواستو پرت خودش کرده

یه فنجون محبت دم کنی

و ازیاد ببری تمومِ ناملایمات و

دلم ازین دوست داشتن ها هوس کرده!

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷