دراین دنیادوچیز بهترینند:
زندگی کردن از سرشوق
وخندیدن از ته دل

ازصمیم قلب هردو رابرایتان 
ازخـداونـد مهربان خ

دراین دنیادوچیز بهترینند:

زندگی کردن از سرشوق

وخندیدن از ته دل

ازصمیم قلب هردو رابرایتان

ازخـداونـد مهربان خواســــتارم

در دومین روز رمضان

سایه ی پرمهر خـدا

در زندگیتون جاری باشـه🌷

@bsmsq