اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد، ﻗﻄﻌﺎً میمیرد

ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در روﯾﺎ

چه در دروغ، ﭼﻪ درﮔﻨﺎﻩ

چه در جهل، چه درانکار

چه در حسد، چه دربخل

چه در کینه، چه در انتقام

مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ!

🍂🔸🍂🔸🍂🔸

💦Channel: @bsmsq 💯

💕💎🔱💎🔱💎🔱💕