الحق و الانصاف باید خیلی هنرمند باشید تا بتوانید با یک دست روی صورت خودتان چنان شاهکارهای خلق کنید! از بس زیبا و طبیعی است که سخت می توان پی به نقاشی بودنشان بُرد! این نقاشی های سه بعدی شما را بدجور ذوق زده می کنند! ببینید و حالشو ببرید!