🔻

من دیگر آن آدمِ سابق نیستم

از دلتنگی دل نازک شده ام

با هر بهانه ی کوچکی بُغضم می شکند ..

از دلتنگی ضعیف شده ام

ساقه هایِ تُردِ احساسم می شکند

دلهره ای آتشین در جانم می افتد

ناتوان تر از آن شده ام که می پنداری ..

غم انگیز است احوالم

شورستانی ست قلبم

باور کن ...