بگو!

من تورا ظهر تابستان میان هُرم آفتاب

من تورا وسط سرشلوغی ها

من تورا میان خنده با دوستانم

من تورا بین سرخوشی ها

من تورا میان همین غیر متعارف ها، دلتنگ میشوم

بگو!

به عاشقانِ شب های زمستانت بگو...

🦋