🌿 فال چای17اسفند🌿

فروردین🌿  یک نامه یا خبر

اردیبهشت🌿 اخباری درمورد یک دوست سفر کرده

خرداد🌿  صلح، راحتی، آسایش

تیر🌿   اخبار ناخوشایند

مرداد🌿  حمایت از طرف دوستان

شهریور🌿  یک مشاجره و دعوا

مهر🌿   آینده خوب درمورد همه

چیز، سلامتی، ثروت، و شادی

آبان🌿 عروسی، ازدواج

آذر🌿 به دنیا آمدن یک کودک

دی🌿 رفاه، آسایش

بهمن🌿   تصمیم گیری های غیرمنطقی که باعث مشکلات می شوند

اسفند🌿   سلامت، شادی، آینده خوبم

❣@bsmsq ❣