امروز از کنار چندتا دختر داشتم رد میشدم،

یکیشون گفت؛ آقا" افتاد "!

منم با تعجب رو زمین رو نگاه کردم، دیدم برگشت گفت:

" مهرت به دلم"...!!!

نخندین بهش،

والا خودم موندم باید چی جوابشو بدم،استعدادش توو حلقم.

@bsmsq