#زیباست_اینگونه_رفتار_کنیم

بهترین جواب بدگویی:سکوت

بهترین جواب خشم :صبر

بهترین جواب درد:تحمل

بهترین جواب تنهایی:تلاش

بهترین جواب سختی:توکل

بهترین جواب خوبی:تشکر

بهترین جواب زندگی:قناعت

بهترین جواب شکست:امیدواری

یادمان باشد..... با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت!

یادمان باشد.... با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی شویم!

کاش.....بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم ;باخدای او طرفیم. و کاش انسانها ...انسان بمانند !!!

@bsmsq