آیا میدانیدمکالمه رایگان تلگرام برای جلوگیری از ضرر اپراتور‌ها فیلتر شد؟ 
اکنون که همه با فیلترشکن وصل میشوی�

آیا میدانیدمکالمه رایگان تلگرام برای جلوگیری از ضرر اپراتور‌ها فیلتر شد؟

اکنون که همه با فیلترشکن وصل میشوید،

میتوانید به جای زنگ زدن از تماس صوتی رایگان تلگرام استفاده کنید 👌

@bsmsq