:

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

برای اینکه از هیچکس ؛

برای چیزی انتظاری ندارم،

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند

زندگی کوتاه است ..

پس به زندگی ات عشق بورز ..

خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..

قبل از اینکه صحبت کنی 👈🏻گوش کن

قبل از اینکه بنویسی 👈🏻فکر کن

قبل از اینکه خرج کنی 👈🏻درآمد داشته باش

قبل از اینکه دعا کنی 👈🏻ببخش

قبل از اینکه صدمه بزنی 👈🏻احساس کن

قبل از تنفر 👈🏻عشق بورز

زندگی این است ...

احساسش کن،

و لذت ببر

❣

🌼🍃🌸