انسانهایی که زیبا فکر میکنند...

با دیگران با محبت رفتار می کنند...

شکرگزار هستند...

خودشان را دوست دارند...

به زندگی لبخند می زنند...

و بخشنده هستند...

انسانهایی‌ که حتی در بدترین شرایط ‌

و رویدادها، سعی میکنند جنبه مثبت

قضایا را پیدا کنند و ببینند...

انسانهایی که با جنس زندگی و عشق

هماهنگ هستند و همیشه، در هر مکانی

بذر امید و شادی می پاشند...

اینگونه افراد مغناطیس عشق هستند

و مغناطیس عشق، جاذبه‌ای قوی ‌دارد...

و هر چیز زیبایی را به سمت خودشان

جذب می کنند

🦋👌👌👌👌👌🌸🌸🌸🌸