🍃🌸

امروز کاغذِ سفیدِ "اردیبهشت" را به دیوار

بهار چسباندند ،

اگر فروردین آنطور که میخواستی نبوده

و اصلاً نفهمیدی که چگونه گذشت مهم نیست!

امروز قلم ات را بردار و اردیبهشت به بعد ات را آنطور که میخواهی و باید بنویسی ، بنویس ؛

می دانی ،

"اردیبهشت" خودش بهاری در دلِ بهار است

برای آنهایی که میخواهند کمی دقیق تر

و متفاوت تر از دیگران شروع کنند!

✨🦋