❣زشت ترین قسمت بدن

بینی بدفرم یاشکم برآمده نیست

زشت ترین قسمت ذهنیست

پرازافکارمنفی،خشم،بدبینی و

اگرذهن آدمی زشت باشد

باهزارعمل جراحی زیبایی

ذهن اوهمچنان زشت خواهد بود