🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐

📢طبق #اعلانات.نجومی

📆امروز شنبه #شانزدهم.بهمن ماه سال1395

✨مصادف با ششم #جمادی.الاول است.

✨قمر در موضع برج #حمل میباشد.

✨ذات الکرسی(16:20)دقیقه

✨عقدونکاح

✨مسافرت

✨نقل مکان

✨نوبریدن وپوشیدن

✨صله ارحام

✨امورجاری

✨نیک میباشد.

💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺

📢طبق #اختیارات.ایام

✨به فرموده آقا امام جعفرصادق (ع) این روز #نیک میباشد.

✨عقد وازدواج

✨مسافرت

✨طلب حوائج

✨صله ارحام

✨امور جاری

✨خوب است.

✨مولود اینروز #ایمن از بلایا باشد.

💐🌺💐🌺💐🌺💐🌺

📚جدول نجومی

📚مجمع الدعوات کبیر

📚شمس المعارف کبری

📚سایت نجوم

📗📗📗📗📗📗📗

@bsmsq

#به_ما_بپیوندید👆👆👆🍇