ترانه: سرگردان
باصدای:داریوش

شعر:ایرج جنتی عطایی
آهنگ و تنظیم:منوچهرچشم آذر

🌺ازعذاب جاده خسته
🌺نرسیده ورسی

ترانه: سرگردان

باصدای:داریوش

شعر:ایرج جنتی عطایی

آهنگ و تنظیم:منوچهرچشم آذر

🌺ازعذاب جاده خسته

🌺نرسیده ورسیده

🌺آهی ازسر رسیدن

🌺نکشیده و کشیده

🌺غم سرگردونیامو

🌺باتو صادقانه گفتم

@bsmsq