هنگامیکه قصد دانلود یک فایل PDF را دارید ؛ به پسوند انتهای آن دقت کنید !

👈اگر به کلمه « exe. » ختم شده، دانلود را ک�

هنگامیکه قصد دانلود یک فایل PDF را دارید ؛ به پسوند انتهای آن دقت کنید !

👈اگر به کلمه « exe. » ختم شده، دانلود را کنسل و آن را حذف کنید ؛ به احتمال بسیار قوی ویروس است !

hannel ➣ @bsmsq