تقویم نجومی #شنبه

مصادف با

1396-01-26 هجری شمسی

1438-07-17 هجری قمری

2017-04-15 میلادی

📌 امروز روزی میانه و برای کندن نهر و غرس درخت خوب است. مولودش مبارک و خوشبخت است و باید از منازعه کردن و قرض دادن پرهیز شود.

💠 امروز و فردا ختنه اطفال، دیدار بزرگان، ازدواج، مسافرت و امور تعلیم و تعلم خوب است.

امشب: دلیلی وارد نشده است.

❣@bsmsq ❣