دل است دیگر

مثل اناری ترک برمیدارد

خواه از دلتنگی

یا از حرفی و طعنه ای نابهنگام

یا از شنیدن عبارتی ناب

مثل دوستت دارم

ناگاه با هیجان می افتد

دل انارِ تن است

باید مراقبش بود

🍁🍂🍁🍂🍁