بعضی آدمها خسیسند

خساست انواع مختلف دارد

یک نوع خساست هم هست به اسم خساست کلامی

طرف اشتباه میکند،

دست و دلش می لرزد بگوید "ببخشید"

یکی را دوست دارد

انگار جانش را میگیرند بخواهد بگوید

"دوستت دارم"

کاری برایش میکنی انگار از بند دلش

کنده می شود بگوید "ممنون" و ...

حرفهای خوب مالیات ندارند

اما گاهی نگفتنشان هزینه های هنگفتی

به اطرافیانمان تحمیل میکند...

👌👌👌👌👌🌸🌸🌸