💜 عیدتون مبارک

🌷🌷🌷🌷

🌷🌟🌟🌟🌟🌷

🌷🌟⭐⭐⭐🌟🌷

🌷🌟⭐⭐⭐🌟🌷

🌷🌟🌟🌟🌟🌷

🌷🌷🌷🌷

🍀 🌵

🍀🍀 🌵 🍀🍀

🍀🍀🍀 🌵🍀🍀

🍀🍀 🌵🍀

🍀🌵

عید آمد وعید آمد

با نقل و نبات آمد

دنیا شده یڪسرگل

هرگوشه پراز بلبل

هرخاڪ شده بستان

چون نور امید آمد

عیدتووون مبارک

🌸عیدتون مبارک