پرونده هاى باز گذشته را در ذهن خود ببندید

شما جریمه اشتباهات گذشته را با اشک ها وغصه ها یکبار پرداخت کرده اید

هر روز خود را جریمه نکنید

یک اتفاق خوب، چشم انتظار توست

🆑 @bsmsq