📚 #پند_روز

❌ به همسرتان برچسب نزنید

🔅 برچسب زدن در واقع زیر سوال بردن هویت کلی همسرتان است. او را کودن، دیوانه، تنبل، بی خاصیت و خنگ خطاب نکنید. نتیجه این برچسب زدن ها از بین رفتن اعتماد، صمیمیت و نزدیکی بین تان می شود.

❇️ خوشبختی برای یک زن, بدست آوردن قلب یک مرد و نگهداری آن برای همیشه و خوشبختی برای یک مرد آن است که همسرش به او اعتماد داشته باشد نه اینکه از او مراقبت نماید.

🔻هیچ وقت یکی از اعضای خانواده همسرت را با الفاظ بد یا تمسخر کنار همسرت خطاب نکن ... این رفتار بد بسیاری از اختلاف هاوتنش های زندگی زناشویی را رقم خواهد زد.

─┅🍃🌸🍃┅─

❣ @bsmsq ❣