سلامتـی

عــزیـزتـریـن آدمای دنیـا

آدمـایی کـه مثـل

قطعـه های پازل میـموننـد

اگه نبـاشنـد

نـه جـاشـون پــر میـشه

و نه چیــزی یا کسـی میـتونـه جـاشونو بگیــره

به سلامتـیه عزیـزترینها 🌿🌸

@bsmsq

  دانلود ویدئو