مامانم میگه گوشیو بذار بالا سرت سرساعت ۶ بیدارمون کنه

میگم چرا خودت نمیذاری؟؟

میگه سرطان زاس...

مطمئن شدم سرراهیم،چندتا پرورشگاه رفتم می گن چهرت خیلی آشناس...!

@bsmsq