دلم دل میخواهد

از آن هایی که جان میدهند

و جان میگیرند ..

از آنهایی که نفس میشوند

و نفس میگیرند ..

از آنهایی که بود و نبودنشان

فرق می کند ..

دلم دل میخواهد

دلی که دلبری بلد باشد ..

دلی که بماند ..

دلی که دوستم بدارد ..

برای همیشه ...

#محمدجواد_تقی_پور