👌

مینویسم برای تو...!!!

که مهربانیت ؛ تیترِ اول نوشتهایم و

بهانه ای است برای شعرهایم...!!!

خواستنت دردیست ناعلاج ...!!!

که با هیچ نوشته ای درمان نمیشود

فقط آرام میگیرم ، وقتی یادت ،

نامت ، حضورت

برکاغذ دل نگاشته میشود...!!!