🍁 @bsmsq

بنویسیدبه دیوارسکوت؛

عشق سرمایه انسان است؛

بنشانیدبه لب حرف قشنگ؛

حرف بد وسوسه شیطان است؛

و بدانیدکه فردا دیر است؛

و اگرغصه بیاید امروز؛

تاهمیشه دلتان درگیراست

پس بسازید رهی راکه کنون؛

تاابدسوی صداقت برود؛

وبکارید به هرخانه گلی

که فقط بوی محبت بدهد ...