👌🌿🌸👌🌿🌸

باور آدمهای ساده را خراب نکن

آدمهای ساده

با تو تا ته خط می آیند

و اگر بی معرفتی ببینند

قهر نمی کنند!میمیرند...

مرگِ پروانه را آیا دیده ای؟

پروانه با تلنگری میمیرد.

@bsmsq