🎯 #پند_روز

🔸 لازم نیست یکدیگر را تحمل کنیم

🔹کافیست همدیگر را قضاوت نکنیم

🔸لازم نیست برای شاد کردن یکدیگر تلاش کنیم،

🔹کافیست بهم آزار نرسانیم

🔸حتی لازم نیست یکدیگر را دوست داشته باشیم

🔹فقط کافیست دشمن هم نباشیم

✅ در کنار هم شاد بودن و با آرامش زیستن بسیار ساده است.

🍃🌸🍃🌸🍃

❣ @bsmsq ❣