این تصویر شادی درمغز شماست☝

تصویری که درحال دیدن آن هستید مولکول های میوزین رانشان میدهد!لبخند روی لب شما درهمین لحظه به خاطر قدم زدن بامزه ایست که دارددرمغزتان اتفاق می افتد😄

📕 @bsmsq 😂

  دانلود ویدئو