❣با گذشت باش

تا جایی که تو را احمق تصور نکنند

❣مهربان باش

تا جایی که از روی تو رد نشوند

❣نصیحت کن

تا جایی که حالش از تو بد نشود

❣از سیلویت ببخش

تا جایی که برای خودت مشتی گندم باقی بماند

❣ از خطایش بگذر

تا جایی که باورش نشود بیگناهست

❣برای کسی که

 دوست داری بجنگ تا جایی که نشکنی ...

❣و سرانجام ....

خودت را باور داشته باش تا جایی که جهانی تو را باور کند

👤 #نسرین_بهجتی

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─

@bsmsq