عادتهائى که معجزه میکند

🍃با ملایمت = سخن بگوئید،

🍃عــمــیـــق = نفس بکشید،

🍃شــــــیــک = لباس بپوشید،

🍃صـبـورانه = کار کنید.

🍃نـجـیـبـانه = رفتار کنید،

🍃هــمـــواره = پس انداز کنید،

🍃عــاقــلانـه = بخورید،

🍃کــــافـــى = بخوابید،

🍃بى باکانه = عمل کنید،

🍃خـلاقـانـه = بیندیشید،

🍃صـادقانه = عشق بورزید،

🍃هوشمندانه = خرج کنید،