آدم‌ها را مهمان کنید

مهمان یک جرعه زندگی

مهمان یک دل خوش

یک احوالپرسی ساده و بی‌قضاوت

یک فنجان زندگی بی‌دغدغه ...

آدم‌ها را مهمان کنید

مهمان مهربانی‌تان

این مهمانی به زندگیتان برکت می‌دهد

آدم‌ها را مهمان کنید

به دوست داشتن

به خیال راحت از حضورتان

به حس خوب

به حرفــهای بی کینه و کنایه

به لبخندی ، به دعایی ...

به زندگی ❤