🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

#اندکی_تفکر

بعضی دوستیها

مثل قصه ی حضرت نوحه،

از ترس طوفان با تو هستند...!

بعضی دوستیها

مثل قصه ی حضرت ابراهیمه،

باید همه چیزتو قربانی کنی...!

بعضی دوستیها

مثل قصه ی حضرت موسی ست،

یه کم که دور میشی، یه چیزی جاتو میگیره..!

اما بعضی دوستیها هم،

همون جوری هستند که در معنی هستند؛

کاش یاد بگیریم که

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست..!

دوست داشتن امری لحظه ای ست،

و داشتن دوست، استمرار لحظه های دوست داشتن است...

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷