🍁 @bsmsq

روزگار "غریبی‌ست"!!

آدمها یک روز "دورت" می کردند

روزی دیگَر "دورت" می‌زنند...!!!

یک روز ازت "دل" می‌بَرند

روزی دیگر "دل" می‌بُرند...!!!

یک روز "تنهاییت" را پر میکنند

وقتی خوب "وابسته ات" کردند

به جای اینکه "درکت" کنند

"ترکت" می‌کنند....!!