خداوندا

دنیاے آشفتہ ے درونم را

کہ تنها از نڪَاه تو پیداست

با لالائے مهرباڹ خود،آرام ڪڹ

بڪَذار نزدیڪ بودنت

از رڪَ ڪَردڹ را بہ وضوح

احساس ڪنم

"شبتــوڹ خـــوش"

@bsmsq

  دانلود ویدئو