سوار تاکسی شدم گفتم :

وای چقدر شهر عوض شده 😳

آدماش چقدر عوض شدن 😳

خونه ها چقدر عوض شده 😳

مغازه ها همه چی تغییر کرده 😳

.

.

.

.

راننده تاکسی پرسید: ببخشید شما خارج از کشور بودید؟ ✈

.

گفتم : نه بابا! اینترنتم قطع شده اومدم بیرون از خونه... 😐😑😶😂😂

😂 @bsmsq