شهلاے خاطرات در گذشت😔😢

بانو شهلا ریاحے در سن ۹۵ سالگے در خانه سالمندان درگذشت😔

تسلیت عرض مے ڪنیم به جامعه هنرے و هنردوستان هموطن

روحش شاد 🥀

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎

  دانلود ویدئو