🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاریخ : جمعه 17 فروردین 1397

💫#فروردین :🌿 در مورد کارهایی که می خواهید انجام دهید ابتدا به تحقیق بپردازید و پس از اطمینان انجام دهید🌿

💫#اردیبهشت :🌿 کار را با هماهنگژ دیگران پیش بردن🌿

💫#خرداد :🌿 در هیچ کاری زیاده روی نکنید🌿

💫#تیر :🌿 لیاقت مدیریت یک کار را داری🌿

💫#مرداد :🌿 پشت سر گذاشتن یک دوره فشار و ناراحتی 🌿

💫#شهریور:🌿 توان مالی تان پیشرفت خواهد کرد🌿

💫#مهر :🌿 به دنبال یک یار و یاور خوب هستی🌿

💫#آبان:🌿 مشتاق انجام عمل و تصمیمات سریع هستی🌿

💫#آذر:🌿 دوستی با یک شخصیت پر فایده و باهوش همه او را دوست دارند🌿

💫#دی :🌿 سفر در مکانی تازه🌿

💫#بهمن:🌿 شخصیتی خونگرم و مصمم وارد زندگیتان میشود🌿

💫#اسفند: 🌿 رهایی از اضطراب و نگرانی

@bsmsq